Rejestracja łodzi

Oferta naszej firmy obejmuje także rejestrację łodzi, pontonów i skuterów wodnych. Przegląd techniczny wykonujemy stacjonarnie a także dojeżdzamy do klienta. Niezbędne wzory Wniosków i oświadczeń znajdują się u dołu strony.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „Wniosek o wpis do rejestru";
 • kopia dokumentu stwierdzająca nabycie własności lub współwłasności statku (np.: faktura VAT, umowa kupna - sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem lub współwłaścicielem;
 • dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
 • dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokości 60 PLN;

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Niezbędne jest również przedłożenie:

 • jeżeli właścicielem jest osoba prawna – wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON.
 • jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna – dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego i numeru pesel – numer paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON,

Do każdego dowodu rejestracyjnego wydawane są numery rejestracyjne, gotowe do umieszczenia na obydwu burtach kadłuba powyżej linii wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003r w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych ( Dz.U. nr 212 poz.2072).

Opłatę za numery rejestracyjne w wysokości 60 PLN dokonuje się na konto:
Nr 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 Bank Millennium S.A. w Warszawie, Speed on the water Spółka z o.o.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.):

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, wydanie świadectwa poprzedzone jest przeglądem technicznym przeprowadzanym przez Inspektora Nadzoru Technicznego upoważnionego przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,

Statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. jachty śródlądowe) bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW oraz używane do połowu ryb, bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW są zwolnione z obowiązku przeglądów technicznych i uzyskiwania świadectw zdolności żeglugowej.

Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego należy dołączyć:,

 • wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze,
 • dokument potwierdzający zmianę danych,
 • oryginał poprzednio wydanego dokumentu rejestracyjnego,
 • potwierdzenie wpłaty za dokonanie wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego w wysokości 30 PLN

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym - tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Do wniosku o wydanie duplikatu/odpisu z rejestru statków należy dołączyć:

 • wniosek o wydanie duplikatu/odpisu z rejestru,
 • potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru statków należy dołączyć:

 • wniosek o wykreślenie z rejestru,
 • dokument potwierdzający podstawę wykreślenia z rejestru (np. umowa kupna sprzedaży),
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym - tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty:

oswiadczenie-o-niezarejestrowaniu-statku-w-innej-instytucjiPobierz

oswiadczenie-wlascicielaPobierz

wniosek-o-wydanie-certyfikatu-stanu-technicznegoPobierz

wniosek-o-dokonanie-zmiany-wpisu-w-rejestrzePobierz

wniosek-o-wydanie-duplikatu-certyfikatu-stanu-technicznego.Pobierz

wniosek-o-wydanie-duplikatuodpisu-dowodu-rejestracyjnegoPobierz

wniosek-o-wykreslenie-z-rejestruPobierz